Công tác kiểm định chất lượng giáo dục đóng vai trò quan trọng nhằm xác định vị trí của nhà trường đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn; lập kế hoạch cải tiến chất lượng, duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường; thông báo công khai với các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng của trường mầm non; để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá, công nhận trường đạt Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận chuẩn Quốc gia theo Thông tư 19/ 2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hướng dẫn số 5942/BGDĐT-QLCL ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non.

Căn cứ vào Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 17 tháng 2 năm 2017 của UBND Tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GDĐT. Quyết định số 2353/QĐ-UBND ngày 19/9/2018 của UBND Tỉnh về việc tổ chức lại các phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở GDĐT.

Căn cứ quyết định số 2787/QĐ-UBND ngày 16/2/2019 của UBND tỉnh về việc ủy quyền quyết định thành lập đoàn đánh giá ngoài trường mầm non, tiểu học, trung học cơ cở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Căn cứ công văn số 50/CV-PGDĐT ngày 11/3/2020 của phòng giáo dục và đào tạo huyện Văn Giang về việc đề nghị đánh giá ngoài để công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục và chuẩn quốc gia.

Xét tờ trình của Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Sở GD&ĐT ra Quyết định số 884/QĐ-SGDĐT ngày 24/4/2020 về việc thành lập Đoàn đánh giá ngoài Trường Mầm non Liên nghĩa, huyện Văn Giang.

Trường Mầm non Liên Nghĩa vinh dự được đón Đoàn đánh giá ngoài của Sở Giáo dục và Đào tạo để công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục và chuẩn quốc gia theo quy định tại Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đồng chí Đỗ Tiến Hùng - Phó GĐ Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên - Trưởng đoàn phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thị Duyên - Chuyên viên Phòng GDMN Sở GDĐT Hưng Yên phát biểu

Đồng chí Nguyễn Thị Bang, Bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường MN Liên Nghĩa phát biểu

Đồng chí Lý Văn Tông - UVBCH - Phó CTUBND xã Liên Nghĩa phát biểu

Đồng chí Lê Thị Tĩnh - Phó Trưởng phòng GD&ĐT Văn Giang phát biểu

Thành phần Đoàn đánh giá ngoài gồm:

Trưởng đoàn: Ông Đỗ Tiến Hùng - Phó Giám Đốc Sở GDĐT Hưng Yên

Thư ký: Bà Nguyễn Thị Duyên - Chuyên viên Phòng GDMN, Sở GDĐT Hưng Yên

Các thành viên:

1. Bà Nguyễn Thị Thùy - Hiệu trưởng trường MN Nguyễn Văn Linh - Yên Mỹ

2. Bà Nguyễn Thị Huyền - Hiệu trưởng trường MN Đông Tảo - Khoái Châu.

3. Bà Cao Thị Hải - Hiệu trưởng MN Đình Dù - Văn Lâm.

4. Bà Nguyễn Thị Lan - Hiệu trưởng MN Minh Hải - Văn Lâm.

5. Bà Nguyễn Thị Huyến - Hiệu trưởng MN Tân Dân - Khoái Châu.

Thời gian Đoàn đánh giá ngoài làm việc từ ngày 05/5 đến 26/5/2020.

Trường Mầm non Liên Nghĩa tiếp đoàn đánh giá ngoài kể từ ngày 05/5/2020 đến 26/5/2020:

Thành phần tiếp Đoàn đánh giá ngoài gồm các đồng chí trong HĐTĐG:

  1. Bà Nguyễn Thị Bang - Hiệu Trưởng - Chủ tịch HĐTĐG
  2. Bà Nguyễn Thanh Loan - Phó Hiệu trưởng - Phó Chủ tịch HĐTĐG
  3. Bà Lê Thị Hương - Phó Hiệu trưởng - Thư ký
  4. Bà Đinh Thị Thanh – GV/Tổ trưởng tổ 5 tuổi - UV HĐTĐG
  5. Bà Nguyễn Thị Dinh - GV/Tổ trưởng tổ 4 tuổi - UV HĐTĐG
  6. Bà Lý Thị Mai - GV/Tổ trưởng tổ 3 tuổi - UV HĐTĐG
  7. Bà Đỗ Thị Nguyệt - GV/Tổ trưởng tổ Nhà trẻ - UV HĐTĐG
  8. Bà Lý Thị Thùy Nhinh - GV/Thủ quỹ - UV HĐTĐG
  9. Bà Hoàng Thị Nhinh – Bí Thư Chi đoàn Thanh niên - UV HĐTĐG
  10. Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh - nhân viên - UV HĐTĐG

Thời gian làm việc cụ thể:

Nghiên cứu hồ sơ đánh giá:

Ngày 05/5/2020 đến ngày 07/5/2020 Đoàn họp triển khai Đánh giá ngoài. Công bố quyết định thành lập Đoàn ĐGN. Nghe báo cáo khái quát về của trường MN Liên Nghĩa, công tác tổ chức thực hiện tự đánh giá. Thống nhất kế hoạch thực hiện ĐGN. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Đoàn ĐGN. Nhận hồ sơ, tài liệu để nghiên cứu phục vụ ĐGN và Lập báo cáo sơ bộ, Dự thảo các nội dung trong phiếu đánh giá tiêu chí…

Ngày 08/5/2020 trao đổi, thảo luận về báo cáo sơ bộ của các thành viên Đoàn ĐGN... từng thành viên nghiên cứu sâu một số tiêu chí và viết phiếu đánh giá tiêu chí theo sự phân công của trưởng đoàn. Tổ chức thảo luận và xây dựng báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ đánh giá của Đoàn. Thống nhất kế hoạch khảo sát sơ bộ, chính thức.

Khảo sát sơ bộ:

Ngày 12/5/2020 Trưởng đoàn, Thư ký thông báo kết quả nghiên cứu hồ sơ đánh giá với hội đồng tự đánh giá của trường. Hướng dẫn, yêu cầu nhà trường chuẩn bị việc khảo sát chính thức. Thống nhất kế hoạch khảo sát chính thức. Biên bản khảo sát sơ bộ.

Khảo sát chính thức:

Ngày 14/5/2020 Đoàn đánh giá ngoài tổ chức khảo sát chính thức. Trao đổi với lãnh đạo nhà trường và hội đồng TĐG về công tác TĐG của nhà trường. Nghiên cứu các hồ sơ, tài liệu, minh chứng do nhà trường cung cấp; Xem xét cơ cở vật chất, trang thiết bị của nhà trường. Quan sát các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Trao đổi, phỏng vấn CBQL, GV, nhân viên. Thảo luận về những nội dung của mỗi tiêu chí, những kiến nghị của đoàn đối với nhà trường.

Ngày 15/5/2020 các thành viên Đoàn đánh giá ngoài viết báo cáo kết quả khảo sát chính thức và các nội dung liên quan khác.

Ngày 16/5/2020 Trưởng đoàn, thư ký lập báo cáo kết quả khảo sát chính thức.

Dự thảo báo cáo đánh giá ngoài:

Ngày 18,19,20/5/2020. Từng thành viên của Đoàn đánh giá ngoài viết báo cáo theo các tiêu chí được phân công. Trưởng đoàn, Thư ký tập hợp, hoàn thành Dự thảo Báo cáo đánh giá ngoài.

Lấy ý kiến phản hồi của cơ sở giáo dục về Dự thảo báo cáo đánh giá ngoài:

Ngày 21/5/2020 Trưởng đoàn, Thư ký gửi Dự thảo báo cáo ĐGN, lấy ý kiến phản hồi của CSGD.

Ngày 25/5/2020 Trưởng đoàn, Thư ký tập hợp ý kiến phản hồi của trường MN Liên nghĩa.

Hoàn thiện và thông báo báo cáo đánh giá ngoài.

Ngày 26/5/2020 Đoàn đánh giá ngoài trao đổi, thống nhất, chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo ĐGN. Gửi 1 bản báo cáo ĐGN về trường mầm non. Hoàn thiện hồ sơ ĐGN theo quy định và gửi về sở GDĐT.

Trưởng đoàn đánh giá ngoài, đồng chí Đỗ Tiến Hùng - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hưng Yên đã thông qua kết luận của đoàn đối với trường MN Liên Nghĩa đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2, chuẩn quốc gia mức độ 1. Đoàn đánh giá ngoài sẽ hoàn thiện hồ sơ trình Sở Giáo dục công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 và trình Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường MN Liên Nghĩa đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Bên cạnh đó đồng chí còn phát biểu, động viên, chúc mừng nhà trường cần giữ vững và phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời cần tích cực tham mưu với chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm đầu tư CSVC, trang thiết bị cho nhà trường để giáo dục mầm non Liên Nghĩa ngày càng phát triển vững mạnh.

Thay mặt Hội đồng tự đánh giá trường Mầm non Liên Nghĩa, đ/c Nguyễn Thị Bang phát biểu cảm ơn Đoàn đánh giá ngoài, lãnh đạo các cấp đã quan tâm chỉ đạo sâu sát mọi hoạt động của nhà trường; Đồng chí còn bày tỏ mong muốn: Tiếp tục được đón nhận sự quan tâm của lãnh đạo các cấp đặc biệt là sự quan tâm đầu tư của chính quyền địa phương để Giáo dục xã nhà nói chung và Giáo dục mầm non Liên Nghĩa nói riêng ngày càng phát triển.

Sau đây là một số hình ảnh làm việc trong ngày 26/5/2020: